Forsikringerne

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring henviser til at man kan få økonomisk hjælp, hvis en man kommer ud for en ulykke, som medfører varige mén eller eventuel et dødsfald. De fleste udbydere af forsikringer tilbyder en ulykkesforsikring til voksne og en ulykkesforsikring til børn.

Hvornår gælder en ulykkesforsikring?

Først og fremmest håber man på at det ikke blvier nødvendigt at række på sin ulykkesforsikring. Men hvis det skulle ske så træder ulykkesforsikringen i kraft ved personskade eller ved dødsfald som følge af en ulykke. Erstatningen kan blive udbetalt, hvis man får varige mén på mindst 5% eller dør som følge af en ulykke. Hos mange forsikringsselskaber, bl.a. Tryg ulykkesforsikring, er det en betingelse, at der har været årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Således vil der ved vurderingen bl.a. blive lagt vægt på om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage og forklar skaden. Men hele problematikken omkring vurderinger i forbindelse med ulykkesforsikringer er enorm, og det er bestemt ikke altid folk kan forstå forsikringsselskabernes såkaldt méngrad, som henviser til følgerne af ulykkestilfældet udtrykt i en procent.

Så det er derfor vigtigt at sætte sig ind i hvorledes forsikringsselskabernes politik er omkring denne problemstilling. Men helt generalt så henviser en ulykkes vurderingen til en såkaldt medicinsk bedømmelse af de ulemper, følgerne giver i hverdagen. En medicinsk bedømmelse betyder således, at der ikke skal ses på, hvilke indtægtstab ulykken har medført

Få billigere forsikring

Få 3 tilbud fra Findforsikring.dk

Få 3 helt uforpligtende tilbud fra forsikringsselskaber og find den bedste og billigste forsikring. 

Hver tredje betaler for meget i forsikring, så et forsikringstjek er en god investering. Indhent flere tilbud på én gang og find frem til, om du betaler for meget. Det er gratis og enkelt. 

Vælg forsikringstyper

Modtag 3 gratis tilbud

Vælg den bedste og billigste forsikring

Få dine 3 tilbud 

Hvad hvis man har flere forsikringer og der er overlap?

Nogle forsikringsselskaber gør meget ud af at gøre opmærksom på at, selvom man har flere ulykkesforsikringer, så kan man alligevel godt få erstatning fra dem alle. 

Således kan det være, man også har en ulykkesforsikring via ens pensionsordning, bilforsikring eller rejseforsikring. Netop denne mulighed fremmer ønsket om at finde sig en billig ulykkesforsikring, eftersom diverse forsikringer således må og kan overlappe hinanden. 

Som hovedregel er der ikke nogen ide i at være dobbeltforsikret. En forsikring tegner man for at være sikret hvis uheldet er ude men med et klart ønske om at det aldrig bliver aktuelt at benytte sig af den. At dobbeltforsikre sig er således på sin vis en orientering mod at man får behov for at benyttet forsikringen. 

Sagt på en anden, det er mere relevant at forsøge spille på oddset og der satse på at ulykken ikke rammer, da man så har sat sine penge (og dermed tror på) at forsikringsselskabet ikke skal udbetale ulykkesforsikringen. 

Vær også opmærksom på, at der er forsikringspolicer som har formuleringer der udelukker udbetaling af af dobbelt skadesdækning. Det vi sige, at de undgår at skulle betale hvis kunden har en anden forsikring der udbetaler. 

Dette kan positivt perspektiveres med at det er en måde at imødegå forsikringssvindel, altså at sikre at der ikke er snydere der tegner flere forsikringer og så hæver store overskud ved at indgive falske uheld. 

Det er det der er med til at holde priserne nede for de reelle kunder som ikke mísbruger forsikringen.

Erstatnings muligheder

En ulykkesforsikring dækker skader forvoldt ved ulykkestilfælde. På den private ulykkesforsikring har du selv bestemt, hvor stor forsikringssummen skulle være, dengang du tegnede forsikringen.

 

På ulykkesforsikringen er der mulighed for følgende erstatninger:

 • Erstatning ved død
 • Erstatning ved invaliditet
 • Dagpenge
 • Tandskader
 • Anmeldelse
 • Fritidsulykkesforsikring
 • Heltidsulykkesforsikring
 • Børneulykkesforsikring
 • Autoulykkesforsikring
 • Gruppeulykkesforsikring
 • Rejseulykkesforsikring

Erstatning ved død

Hvis den forsikrede dør som følge af et ulykkestilfælde, bliver erstatningen udbetalt til de pårørende, normalt ægtefællen eller børnene. Er der ingen ægtefælle eller børn, udbetales summen til arvingerne. Erstatningen udbetales som et skattefrit engangsbeløb.

Dagpenge

Bliver du uarbejdsdygtig som følge af et ulykkestilfælde, og din ulykkesforsikring omfatter dagpengedækning, vil du være berettiget til at få dagpenge fra den dag, du er under lægebehandling. Eller fra en nærmere aftalt dag, og indtil lægen raskmelder dig, dog i maks. tre år. Udbetalingen er skattepligtig.

Erstatning ved invaliditet

Medfører ulykkestilfældet, at du bliver mindst 5 pct. invalid, bliver erstatningen udbetalt til dig selv. Størrelsen af erstatningen afhænger af graden af invaliditet og af den invaliditetssum, du har på din ulykkesforsikring. Erstatningen er skattefri.

Tandskader

Ulykkesforsikringen kan helt eller delvist dække udgifter til tandbehandling, når skaden er opstået ved et ulykkestilfælde.

Fritidsulykkesforsikring

Forsikringen dækker ved ulykker i fritiden. Du kan tegne en fritidsulykkesforsikring, hvis du har mindst 30 timers arbejde om ugen som lønmodtager.

Børneulykkesforsikring

Forsikringen dækker børn indtil det fyldte 18. år. Børneulykkesforsikringen virker som en heltidsulykkesforsikring. Skader, der opstår i forbindelse med erhvervsarbejde, bliver dog normalt ikke dækket.

Heltidsulykkesforsikring

Forsikringen dækker hele døgnet, både under arbejde og i fritiden. For studerende dækker den normalt ikke, når ulykken er sket under erhvervsarbejde.

Autoulykkesforsikring

Forsikringen er knyttet til en bestemt bil. Den dækker, hvis fører eller passager i bilen kommer til skade. Nogle autoulykkesforsikringer dækker kun føreren. For visse af autoulykkesforsikringerne gælder, at forsikringen kun yder erstatning, hvis der ikke opnås erstatning fra anden side.

Gruppeulykkesforsikring

Denne forsikringsform tegnes normalt enten af ansatte i en virksomhed eller af medlemmer i en forening. Mange skoler og institutioner har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for børnene. Den dækker børnene under deres ophold i skolen eller på institutionen. Disse former for forsikring kan have meget forskelligt indhold. Der henvises til de konkrete forsikringer, hvis du vil vide mere.

Rejseulykkesforsikring

Har du tegnet en rejseforsikring, vil der ofte være tilknyttet en ulykkesforsikring. På den måde kan du også få erstatning herfra, hvis ulykken er sket under rejsen.

Trafikulykke

Trafikulykke

Når et motorkøretøj er impliceret i et færdselsuheld, er det altid motorkøretøjets ansvarsforsikring, der skal betale erstatning for den personskade, der er sket.

Det gælder også, selv om føreren af motorkøretøjet var uden skyld i færdselsuheldet. Har du selv handlet groft uagtsomt, kan din erstatning blive nedsat eller helt bortfalde.

Fører af motorkøretøjet

Som fører får du erstatning, hvis modparten er et motorkøretøj. Det er modpartens motoransvarsforsikring, der skal betale. Erstatningen kan blive nedsat, hvis du har været meget uagtsom. Er der tale om eneuheld, har du som fører kun mulighed for erstatning fra dine egne forsikringer (læs f.eks. mere herom under Ulykkesforsikring).

Var du passager?
Som passager får du altid erstatning fra det køretøjs motoransvarsforsikring, hvor du er passager. Det gælder også, hvis du er i familie med bilens fører. Har du selv handlet meget uagtsomt ved f.eks. at køre med en fører, som var påvirket af spiritus, kan din erstatning blive nedsat.

Hvor skal du kræve erstatningen?
Du skal sende dit krav om erstatning til modpartens forsikringsselskab. Oplysninger om forsikringsselskabet får du hos din modpart eller hos politiet.

Ukendt eller uforsikret køretøj
Hvis det skadevoldende køretøj ikke er forsikret eller forsvandt (flugtbilist), har du mulighed for at få erstatning fra en fællespulje. Du henvender dig hos Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, forkortes til: D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 København K. Telefon 33 43 55 00. Bemærk: Er der tale om flugtbilist, ydes kun erstatning ved personskade.

Arbejdsskader
Er du kommet til skade, mens du arbejder for andre, kan du få erstatning fra arbejdsgiverens lovpligtige forsikring. Du får erstatning, uanset hvem der er skyld i skaden. Din erstatning kan blive nedsat, hvis du selv har medvirket til, at skaden skete.

I den tid, du er sygemeldt, kan du evt. få sygedagpenge. Læs mere om dette i Offentlige ydelser.

Hvornår er du forsikret? Du er altid forsikret, når du arbejder for andre. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde! Men du er ikke forsikret på vej til og fra arbejde.

Erstatningskravet
Arbejdsskadeforsikringen betaler erstatning for:

Sygebehandling, optræning og hjælpemidler (f.eks. briller)
Tab af erhvervsevne
Varigt mén
Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald
Tab af forsørger.
Erstatningen er fastsat iflg. loven om forsikring mod følger af arbejdsskade.

Hvor skal du kræve erstatning?

Du skal sende dit krav direkte til forsikringsselskabet. Oplysninger om forsikringsselskabets navn og adresse får du hos din arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skal straks anmelde uheldet til forsikringsselskabet og til Arbejdstilsynet. Du har krav på en kopi af anmeldelsen til Arbejdstilsynet!

Uforsikret arbejdsgiver

Det er ikke alle arbejdsgivere, der har pligt til at tegne forsikring for de ansatte. Det gælder f.eks. staten og kommunerne. Hvis de ikke har tegnet en forsikring, må de selv betale en evt. erstatning til den ansatte, der har været ude for en arbejdsskade.

Private, der beskæftiger medhjælp i maks. 400 timer inden for et år, har heller ikke pligt til tegne forsikring for de „ansatte” (f.eks. babysitter, rengøringshjælp og havemand).

Er du kommet til skade, mens du f.eks. var babysitter, skal du sende dit krav om erstatning til Arbejdsskadestyrelsen. Adressen finder du nedenfor.

Nogle arbejdsgivere har ikke forsikret de ansatte, selv om de har pligt til det. Er du kommet til skade hos en arbejdsgiver, der ikke har opfyldt sin forsikringspligt, skal du sende dit krav om erstatning til:

Arbejdsskadestyrelsen
Æbeløgade l, 2100 København Ø
Telefon 39 17 77 00

Ansvarlig modpart

Hvis en anden er ansvarlig for uheldet, herunder din arbejdsgiver, kan du også få erstatning fra modpartens ansvarsforsikring. Denne forsikring betaler de erstatninger, der ikke betales af arbejdsskadeforsikringen. Det vil som regel være erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.